OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

LFC business Group a.s. dodržiava prísne pravidlá ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek GDPR (General Data Protection Regulation) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Pre lepšie zorientovanie sa predkladáme praktický a zrozumiteľný prehľad informácií o spracúvaní osobných údajov.

Prečítajte si prosím nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pre Vás pripravili. V prípade akýchkoľvek otázok Vám na ne rada zodpovie zodpovedná osoba na emailovej adrese office@lfci.eu

1. Prevádzkovateľ – je tá spoločnosť, ktorej boli osobné údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľom je LFC business Group a.s., Široká 4424/ 2, 058 01 Poprad.Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ zhromažďujeme, disponujeme nimi a nesieme zodpovednosť za ich riadne a zákonné spracúvanie. Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha u nás vždy iba v nevyhnutnom rozsahu danom konkrétnym účelom spracúvania.

2. Sprostredkovateľ – je ten, ktorý spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa
Sprostredkovatelia:

Mgr. Michal Jonas, Jégeho 10, 821 08, Bratislava, Slovenská republika, spracúva osobné údaje za účelom technického vývoja, testovania, dodávky, údržby a podpory IT systémov používaných LFC business Group a.s., zároveň spracúva osobné údaje za účelom dodávky, údržby a podpory IT systémov používaných LFC business Group a.s.

NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO, Popradská 670/17, 064 01 Stará Ľubovňa, spracúva osobné údaje za účelom vykonávania marketingovej činnosti pre členov CLUBu LFC-NFD a informácie o nadobudnutých podieloch, o investíciách, o nadobudnutých bodoch v zmysle stanov a VOP Clubu LFC-NFD.

Payment Institution NFD a.s., Popradská 670/17, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 46847162, Slovenská republika, spracúva osobné údaje za účelom poskytovania platobných služieb

PROSORT, spol. s r.o. Poprad, Hviezdoslavova 4052/59, Poprad 058 01, IČO: 31676 898, Slovenská republika, spracúva osobné údaje za účelom spracovávania účtovníctva

FINSUN, s.r.o. Trebišov, Agátova 3638/41, 075 01 Trebišov, IČO: 36 582 031, Slovenská republika, spracúva osobné údaje za účelom spacovania zmlúv poistného trhu

Mgr. František Repka, Dostojevského 2563/19, 058 01 Poprad, Slovenská republika, spracúva osobné údaje za účelom organizovania kurzov, školení a seminárov a na marketingové účely

František Šalamon, Bernolákova 387, 06544 Plaveč, Slovenská republika, spracúva osobné údaje za účelom vykonávania marketingovej činnosti

Ľubomír Bachár , Tatranská 252/52, 059 52 Veľká Lomnica, Slovenská republika, spracúva osobné údaje za účelom organizovania kurzov, školení, seminárov a vykonávania marketingovej činnosti

3. Dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú

LFC business Group a.s. spracúva iba také osobné údaje, aby mohlo pre svojich členov poskytovaťriadne služby, produkty a zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

Osobné údaje je člen CLUBu LFC povinný poskytnúť LFC business group a.s., ak tak stanovuje osobitný zákon. Ostatné osobné údaje poskytuje člen LFC business group a.s. dobrovoľne. Pokiaľsú osobné údaje poskytované dobrovoľne, tieto sú spracúvané na základe zmluvy – prihlášky medzi členom a LFC business group a.s. alebo na základe úkonov, ktorými sa zavádzajú predzmluvné vzťahy alebo opatrenia medzi členom CLUBu LFC a LFC business group a.s. alebo na základe súhlasu udeleného členom.

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

• základné identifikačné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, číslo preukazu totožnosti, (občiansky preukaz, cestovný pas, vrátane vašej fotografie), zdravotná poisťovňa, národnosť, štátna príslušnosť, podpis.

• kontaktné údaje: telefónne číslo, email, kontaktná adresa

• informácie o členstve v CLUBe LFC a družstve NFD – tu patria informácie o vašom členstve v CLUBe LFC, informácie o nadobudnutých bodoch v zmysle VOP CLUBu LFC a informácie o družstve, o vašich nadobudnutých podieloch, o vašich investíciách, o vašich nadobudnutých bodoch v zmysle stanov a VOP Clubu LFC-NFD

• informácie získané z telefonických hovorov, emailovej komunikácie – tu patria informácie o vašich požiadavkách, sťažnostiach, reklamáciách na základe telefonického rozhovoru alebo emailovej komunikácie

4. Účel – je dôvod, prečo Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje. Účelom spracúvania osobných údajov je najmä správa záväzkového vzťahu medzi členom CLUBu LFC a LFC business group a.s. medzi členom družstva a družstvom NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na účely dohodnuté v prihláške do CLUBu LFC, VOP CLUBu LFC a účely dohodnuté v prihláške do družstva, stanovách družstva, VOP CLUBu LFC-NFD a na účely, na ktoré člen udelil svoj súhlas.

Osobné údaje spracúvame na tieto účely:

A. spracúvanie osobných údajov bez potreby Vášho súhlasu

• spracúvanie na základe plnenia právnej povinnosti – zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov; Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 513/1991 zb. Obchodný zákonníka o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

• spracúvanie na základe prihlášky do CLUBu LFC a družstva NFD – ak ste sa rozhodli byťčlenom CLUBu LFC a družstva, musíme poznať Vaše osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na to, aby sme Vás mohli evidovať ako člena CLUBu LFC a družstva. Pre tento účel je poskytnutie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je to nevyhnutné na vstup do CLUBu LFC a družstva a správu Vášho členstva. Bez týchto údajov by ste sa členom CLUBU LFC a družstva nemohli stať.

• spracúvanie na základe oprávnených záujmov – naším oprávneným záujmom je spracúvať osobné údaje na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, na účely obhajoby právnych nárokov, na účely skvalitňovania poskytovaných služieb, a to informovať Vás o všetkých dôležitých informáciách týkajúcich sa činnosti LFC business group a.s. a družstva, na účely zasielania aktuálnych ponúk, na účely zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov.

B. spracúvanie osobných údajov s Vašim súhlasom

• Spracúvanie na marketingové účely – súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme Vám mohli zasielať ponuky iných zaujímavých produktov našich obchodných partnerov. Bez Vášho súhlasu Vám tieto ponuky zasielať nemôžeme.

• Súhlas na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely ste udelili LFC business group a.s. na obdobie trvania členstva v CLUBe LFC alebo do momentu, keď Váš súhlas odvoláte. Po uplynutí príslušného času budú Vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

• Marketingové účely zahŕňajú tieto činnosti:

– ponuka výhodných nákupov zmluvných partnerov LFC business group a.s.
– ponuka produktov a služieb zmluvných partnerov LFC business group a.s.

• Odvolanie poskytnutého súhlasu na marketingové účely

– súhlas môžete kedykoľvek odvolať elektronicky, a to: zaškrtnutím políčka “nesúhlasím” vo Vašej členskej zóne CLUBu LFC na stránke www.lfci.eu
– súhlas môžete odvolať aj písomne alebo mailom
– súhlas musí obsahovať informáciu o tom, kto odvolanie podáva (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia)
– do textu uveďte, že si neželáte, aby sme spracúvali Vaše osobné údaje na marketingové účely a pridajte vlastnoručný podpis
– odvolanie súhlasu zašlite v písomnej podobe na adresu: LFC business Group a.s., Široká 4424/2, 058 01 Poprad, alebo jeho scan na mailovú adresu: office@lfci.eu

5. Dĺžka spracúvania osobných údajov – spracúvať osobné údaje budeme po dobu Vášho členstva v CLUBe LFC, po zániku členstva uchovávame vaše údaje nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu až 5 rokov, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi.

Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6. Pre skvalitnenie nami poskytovaných služieb spracovávame vaše osobné údaje automatizovane. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú využívané automatické informačné systémy, napríklad IT aplikácie, softvér a pod. LFC business Group a.s. aktuálne nevykonáva profilovanie.

7. Osobné údaje klienta nebudú poskytnuté tretej osobe okrem prípadov, ak túto povinnosťukladá zákon.

8. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

A. Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov:

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

B. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

C. Právo na opravu

V prípade akýchkoľvek zmien vo vašich osobných údajoch (napr. zmena adresy bydliska) nás o zmenách informujte a my Vám Vaše údaje aktualizujeme.

D. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj LFC business Group a.s. má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

E. Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

F. Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inému sprostredkovateľovi alebo prevádzkovateľovi, resp. inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcomformáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

G. Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu.

H. Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

9. Uplatniť svoje práva môžete v LFC business Group a.s., telefonicky na čísle +421 902 660 660, mailom na office@lfci.eu alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti.

Vyjadrenia a informácie k právam, ktoré si uplatníte, poskytujeme bezplatne. Ak je však žiadosťzjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, za administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za tieto administratívne náklady.

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

10. K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a môžu mať aj zmluvní sprostredkovatelia, obchodní partneri o ktorých sme Vás informovali v tomto dokumente. Výkonom niektorých činností , ktoré majú za cieľ poskytovanie služieb v tejto súvislosti sme poverili externých dodávateľov, s ktorými máme uzatvorené korektné zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Dodávateľmi sa na tieto účely rozumejú poskytovatelia IT služieb, advokátske kancelárie, obchodní partneri.

Stav ku dňu: 04.02.2020

* Dokument podlieha pravidelnej aktualizácii.

Dokument nadobúda účinnosť dňom 25.05.2018